menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej


 1. Warunki i tryb
 2. Wymagane kwalifikacje
 3. Kontrakty
 4. Mianowanie osób z innych służb

Warunki i tryb

Powołanie do zawodowej służby wojskowej w przypadku służby stałej następuje na czas nieokreślony w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych. Natomiast w przypadku służby kontraktowej powołanie następuje na czas określony w kontrakcie korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Powołanie w pierwszym z tych przypadków odbywa się na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, w drugim przypadku na podstawie kontraktu między osobą, która dobrowolnie się do tej służby zgłosiła, a właściwym organem.

Ustawa wymienia osoby uprawnione do wydania rozkazów personalnych o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a są to:

 1. o stopniach etatowych pułkownika (komandora) i generałów (admirałów) - Minister Obrony Narodowej;
 2. w korpusie oficerów zawodowych, o stopniach etatowych niewymienionych w pkt 1, oraz w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych w jednostkach wojskowych niewymienionych w pkt 3 i 4 - dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr;
 3. w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Dowódca Garnizonu Warszawa, w podległych jednostkach wojskowych;
 4. w korpusie szeregowych zawodowych - dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika(komandora), w podległych jednostkach wojskowych.

Wymagane kwalifikacje

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołany może być żołnierz służby kandydackiej mianowany na stopień wojskowy podporucznika, po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej, a także oficer służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej, jak również oficer rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych z kolei powołany może być podoficer służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej, a także podoficer rezerwy spełniający łącznie następujące warunki: posiada ukończoną szkołę średnią, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.


Kontrakty

Na podstawie kontraktu w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych następuje przyjęcie do służby kontraktowej.

Do służby kontraktowej powołuje się:

 1. w korpusie oficerów zawodowych- żołnierza służby kandydackiej, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;
 2. w korpusie podoficerów zawodowych- żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
 3. w korpusie szeregowych zawodowych- żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Do służby kontraktowej można dodatkowo powołać:

 1. w korpusie oficerów zawodowych- oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;
 2. w korpusie podoficerów zawodowych- podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
 3. w korpusie szeregowych zawodowych- żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Ostatni szeregowych wymienionych korpusów- korpus szeregowych zawodowych został utworzony z myślą nadania statusu zawodu stanowiskom, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Korpus ten obejmuje zatem wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szklenia, jak również część stanowisk dotychczas zarezerwowanych dla podoficerów zawodowych.

Procedura poprzedzająca powołanie do korpusu szeregowych zawodowych obejmuje złożenie wniosku w kancelarii jednostki wojskowej lub WKU wraz z następującymi załącznikami:

Służba kontraktowa może trwać niedużej niż łączny okres dwunastu lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawarty powinien zostać na okres osiemnastu miesięcy, zaś każdy następny może być zawarty jednorazowo na okres od osiemnastu miesięcy do sześciu lat. Z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej żołnierz powinien wystąpić najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na który poprzedni kontrakt został zawarty. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.


Mianowanie osób z innych służb

Do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie, jeżeli wymagają tego potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać: osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa. Przed objęcie stanowiska służbowego osoba taka składa przysięgę wojskową. Może być także poddana szkoleniu wojskowemu.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne