menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej


  1. Warunki i tryb
  2. Wymagane kwalifikacje
  3. Kontrakty
  4. Mianowanie osób z innych służb

Warunki i tryb

Okres powołania do zawodowej służby wojskowej - do służby stałej - następuje na czas nieokreślony. To, kiedy następują powołania do zawodowej służby wojskowej warunkują potrzeby Sił Zbrojnych. Podstawą powoływania do służby stałej są dobrowolne zgłoszenia żołnierzy. Termin rozpoczęcia pełnienia służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, określa rozkaz personalny.

W zależności od tego, na jakie stanowisko powołuje rozkaz personalny, do jego wydania uprawnione są różne podmioty. Na stanowiska:

[stan prawny: październik 2019]


Wymagane kwalifikacje

W zależności od Sił Zbrojnych wymagane są różne kryteria, które należy spełnić.

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się

Dodatkowo, muszą być oni mianowani na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego

Warunki, które należy spełnić do służby w korpusie podoficerów zawodowych minimalnie się różnią. Tutaj powołuje się:

[stan prawny: październik 2019]


Kontrakty

Okres powołania do zawodowej służby wojskowej - do służby kontraktowej - następuje na czas określony w kontrakcie. Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje w korpusach

-oficerów zawodowych (do służby stałej i kontraktowej),

-podoficerów zawodowych (do służby stałej i kontraktowej) i

-szeregowych zawodowych (do służby kontaktowej).

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w art.12 wylicza w których korpusach mogą zostać powołani żołnierze do służby kontraktowej oraz jakie kwalifikacje są wymagane, przy czym został wprowadzony podział na żołnierzy służby kandydackiej oraz oficerów, podoficerów i żołnierzy rezerwy.

Do służby kontraktowej powołuje się:

Do służby kontraktowej można powołać:

Podstawą powoływania żołnierza służby kontraktowej jest kontrakt, który został zawarty między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do służby, a właściwym organem. Organ ten różni się w zależności od stanowiska służbowego, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową.

Termin rozpoczęcia służby wojskowej w przypadku żołnierzy kontraktowych, określa kontrakt. Mogą zostać powołani jednorazowo na okres 2-6 lat, jednak pierwszy kontakt można zawrzeć tylko na okres 2 lat.

Zawarcie kolejnego kontraktu może wyjść z inicjatywy zarówno żołnierza służby kontraktowej, jak i dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni kontaktową służbę. Jeżeli taki wniosek składa żołnierz służby kontraktowej, musi zrobić to najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został powołany. Może też wystąpić z wnioskiem o powołanie do służby kontraktowej. Niezależnie od tego kto występuje z inicjatywą zawarcia kolejnego kontaktu, warunkiem jego zawarcia jest posiadanie przez żołnierza co najmniej dobrej ogólnej oceny w ostatniej opinii służbowej.

Szczegółowy tryb zawierania kontraktu oraz jego wzór określił Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100450265

[stan prawny: październik 2019]


Mianowanie osób z innych służb

Do zawodowej służby wojskowej mogą zostać powołane także osoby z innych służb mundurowych.

Powoływane są w chwili, gdy przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych do służby kontaktowej, muszą posiadać one stopień:

Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zostać powołane także do służby stałej na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie. W tym przypadku zgodę musi wyrazić Minister Obrony Narodowej.

Osoby z innych służb mundurowych przed objęciem stanowiska musi złożyć przysięgę wojskową, może być poddany szkoleniu wojskowemu.

Rada Ministrów w rozporządzeniu określiła jak wyżej wymienione stopnie odpowiadają poszczególnym stopniom wojskowym.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001978

[stan prawny: październik 2019]

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne