menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


  1. Warunki i tryb
  2. Wymagane kwalifikacje
  3. Kontrakty
  4. Mianowanie osób z innych służb

- WARUNKI I TRYB

Jak stanowi art. 185 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych. Powołanie następuje na czas nieokreślony. W drodze powołania powstaje stosunek służbowy żołnierza. Podstawą powołania do służby wojskowej jest wniosek osoby ubiegającej się o powołanie. Do wydawania rozkazów personalnych o powołaniu uprawnione są określone podmioty, zróżnicowane w zależności od stanowiska służbowego na które następuje powołanie. Wśród nich znajdują się:

W stosunku do osób w czasie kształcenia do wydawania rozkazów personalnych o powołaniu uprawni są kierownicy komórek organizacyjnych MON właściwych do spraw kadr oraz dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, pod który podlega szkoła, centrum lub ośrodek.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej uwarunkowane jest spełnieniem przez kandydata szeregu przesłanek. Każdy aplikant musi przede wszystkim spełniać warunki stawiane ogólnie dla grupy żołnierzy, tj. warunki powołanie do służby wojskowej, wśród nich wymienia się:

W zależności od korpusu do którego ma zostać zaszeregowany kandydat musi on również spełniać wskazane w ustawie warunki.

Tryb i sposób powoływania do zawodowej służby wojskowej określa rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2022 r. wydane przez Ministra Obrony Narodowej. We wspomnianym akcie prawnym istotną kwestię stanowi określenie rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej, która dla kandydata, żołnierz albo funkcjonariusza na dzień stawienia się w jednostce wojskowej, który określany jest w rozkazie dziennym dowódcy jednostki.


- WYMAGANE KWALIFIKACJE

Kandydat aspirujący do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w zależności od Sił Zbrojnych do których ma zostać powołany musi uczynić zadość określonym kryteriom. Ustawa wskazuje wymagane kwalifikacje, które muszą zostać każdorazowo spełnione łącznie. Wobec powyższych można powołać:

Każdy kandydat do zawodowej służby wojskowej musi odbyć kształcenie na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia. Przyjęcie do odpowiedniej placówki poprzedzone jest postępowaniem rekrutacyjnym od którego wyniku uzależnione jest rozpoczęcie kształcenia.


- KONTRAKTY

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. żołnierze zawodowi mogli pełnić służbę stałą, na czas nieokreślony, albo tzw. służbę kontraktową, która wiązała się z koniecznością podpisywania kolejnych kontraktów. Kontrakt zawierano na od dwóch do sześciu lat, na wniosek, przed jego zakończeniem możliwe było zawarcie kolejnej umowy. Wraz z nadejściem 23 kwietnia 2022 r. nowe kontrakty nie są już zawierane, a żołnierze pełniący służbę zawodową, ex lege stali się żołnierzami zawodowymi z zachowaniem ciągłości służbowej. Niemniej, w przypadku w którym żołnierz nie zdecydowałby na służbę na czas nieokreślony, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy miał prawo złożyć u dowódcy jednostki wojskowej, w której wykonywał swoje obowiązki służbowe rezygnację z pełnienia służby wojskowej. Służba kontraktowała kończy się najpóźniej z upływem czasu, na jaki został zawarty kontrakt. W sytuacjach, w których żołnierz służby kontraktowej nie otrzymał zasiłku na zagospodarowanie, przysługującego mu na podstawie przepisów obowiązujących w poprzednim stanie prawnym, a w dalszym ciągu pełni zawodową służbę wojskową - otrzyma wspomniany zasiłek bezpośrednio po wygaśnięciu kontraktu. Zgodnie z regulacją obowiązującą w poprzednim stanie prawnym - zasiłek na zagospodarowanie przysługiwał żołnierzowi służby kontraktowej po zawarciu drugiego kontraktu. Jest to instytucja finansowa, która przysługiwała wyłącznie raz w trakcie pełnienia służby zawodowej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Niejako na marginesie warto wspomnieć, że obecnie zasiłek ten przyznawany jest w analogicznej wysokości i w takim samym trybie. Przysługuje żołnierzom zawodowym po powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzom zawodowym kształconym w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia, natomiast dopiero po objęciu obowiązków na pierwszym stanowisku służbowym w korpusie odpowiednio oficerów, podoficerów albo szeregowych.


MIANOWANIE OSÓB Z INNYCH SŁUŻB

Poprzedni stan prawny przewidywał możliwość powołania do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nawet do służby stałej osób z innych służ mundurowych. Na chwilę obecną przeniesienie funkcjonariusza innej służby mundurowej do pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej możliwe jest tylko na jego własną prośbę. Funkcjonariusze:

na swój wniosek mogą zostać przeniesieni do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej, jeżeli wykazują predyspozycje do pełnienia tej służby. Warunkiem przeniesienia jest zgoda Ministra Obrony Narodowej oraz ministra nadzorującego daną służbę. W razie przeniesienia zachowywana jest ciągłość służby, zatem do okresów służby od których uzależnione jest minowanie na wyższy stopień wojskowy lub wyznaczenie na wyższe stanowisko służbowe - wlicza się okres posiadania równorzędnego stopnia służbowego w danej służbie oraz okres zajmowania równorzędnego stanowiska w danej służbie. Stopnie innych służb mundurowych odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym zostały określone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że przenoszonemu funkcjonariuszowi nie przysługuje odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby.


Stan prawny na lipiec 2022 r.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne