menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Fizyczna i psychiczna zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej


Fizyczna i psychiczna zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej oceniana jest i orzekana przez wojskową komisję lekarską w formie decyzji. Żołnierze zawodowi kierowani są do wojskowej komisji lekarskiej bądź to na własny wniosek bądź z urzędu. Z kolei żołnierze oraz inne osoby, które zgłosiły chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej kierowani są przed komisję tylko z urzędu. Ustawodawca określa katalog sytuacji, w których żołnierzy zawodowych kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej, a mianowicie, gdy żołnierze zawodowi:

 1. nie wykonują zadań służbowych z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez trzy miesiące;
 2. jeżeli w ich stanie zdrowia nastąpiło pogorszenie uniemożliwiające lub utrudniające wykonywanie zadań służbowych;
 3. ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem zawodowej służby wojskowej lub u których została stwierdzona choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej;
 4. w celu przeprowadzenia okresowych lub okolicznościowych badań lekarskich - jeżeli zaliczeni zostali do określonych grup osobowych;
 5. przed skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz po powrocie do kraju;
 6. jeżeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest niezbędne w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia;

Ponadto w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych, a w szczególności:

 1. przed wyznaczeniem na stanowisko służbowe;
 2. w związku z przeniesieniem do innego korpusu osobowego albo innej grupy osobowej;
 3. przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej z przyczyn innych niż ze względu na stan zdrowia;
 4. gdy nie przystąpił w nakazanym terminie do sprawdzianu sprawności fizycznej lub gdy otrzymał ze sprawdzianu sprawności fizycznej ocenę niedostateczną.

Do wystawienia wyżej wymienionych skierowań uprawnieni są odpowiednio:

 1. wojskowy komendant uzupełnień - dla żołnierzy i innych osób ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej;
 2. dowódca jednostki wojskowej - w dla żołnierzy zawodowych na ich wniosek bądź z urzędu
 3. sąd, prokurator, komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej oraz inny organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie -jeżeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest niezbędne w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia;
 4. Minister Obrony Narodowej - dla wszystkich żołnierzy zawodowych.

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zawiera katalog 3 kategorii fizycznej i psychicznej zdolności do zawodowej służby wojskowej: kategoria Z, kategoria Z/O oraz kategoria N. Kategoria Z oznacza "zdolny do zawodowej służby wojskowej", co wskazuje zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Kategoria Z/O z kolei to skrót dla "zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami". Kandydat ma w tym wypadku ograniczoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych. Orzekana jest w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy wskutek wypadku, mającego związek z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą powstał a w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przy wydaniu decyzji o zaliczeniu żołnierza zawodowego do tej kategorii uwzględnia się zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym wskazanym przez organ właściwy do wyznaczania na to stanowisko. Trzecia z wymienionych kategorii- N- oznacza trwałą lub czasową niezdolność do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolność do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Orzeczenie o zaliczeniu danego żołnierza lub innej osoby do jednej z wyżej wymienionych kategorii wydawane jest w oparciu o przeprowadzone badania lekarskie fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych, z uwzględnieniem wyników specjalistycznych badań, a w razie potrzeby również obserwacji szpitalnej.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne