menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

FIZYCZNA I PSYCHICZNA ZDOLNOŚĆ DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej określana jest na dwóch płaszczyznach - psychicznej oraz fizycznej. Określenie zdolności kandydata ma miejsce w drodze kwalifikacji wojskowej.

Zdolność fizyczna i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala właściwa, miejscowo lub rzeczowo, wojskowa komisja lekarska. Żołnierz zawodowy kierowany jest do komisji na jego wniosek lub, w określonych przypadkach, z urzędu. Przypadki o których mowa to sytuacje, w których:

Ponadto, żołnierz zawodowy może zostać skierowany do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu, w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych. Skierowanie może zostać wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej albo sąd, prokuratora, komendanta jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej oraz inny organ przed którym toczy się postępowanie w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie. W każdym przypadku do wystawienia skierowania uprawniony jest Minister Obrony Narodowej.

Po przeprowadzeniu wymaganych badań albo gdy zgromadzona dokumentacja jest niewystarczająca do wydania stosownej decyzji, za zgodą żołnierza po obserwacji w podmiocie leczniczym wojskowa - komisja lekarska wydaje orzeczenie, od którego przysługuje odwołanie do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia, procedującej w składzie trzech lekarzy. W orzeczeniu określona zostaje jedna z kategorii zdolności fizycznej lub psychicznej. Wyróżnia się:

Warto także podkreślić, że poddanie się badaniom zleconym przez wojskową komisję lekarską stanowi obowiązek żołnierza zawodowego.

Rozporządzenie w tym przedmiocie zostało wydane przez Ministra Obrony Narodowej, po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, w dniu 7 czerwca 2022 r.

Stan prawny na lipiec 2022 r.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne