menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Prawa i obowiązki służbowe


Poniższa tabela zawiera podstawowe i najbardziej znamienne obowiązki, uprawnienia oraz zakazy obowiązujące żołnierzy zawodowych wymienione w ustawie.


Obowiązki Uprawnienia Zakazy
 1. noszenie umundurowania, odznak i odznak wojskowych w czasie wykonywania zadań służbowych
 2. noszenie uzbrojenia, orderów i odznaczeń w przypadkach określonych przez dowódcę jednostki wojskowej
 3. utrzymywanie sprawności fizycznej, zapewniającej wykonanie zadań służbowych (raz na rok żołnierz poddawany jest sprawdzianowi sprawności fizycznej
 4. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji niejawnych, z którymi zapoznali się podczas bądź w związku z pełnieniem służby wojskowej (obowiązek ten trwa również po zakończeniu służby)
 5. oficerowie zawodowi, z pewnymi wyjątkami, oraz podoficerowie pełniący służbę w organach finansowych i logistycznych, są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym
 6. poinformowanie w formie pisemnej dowódcy jednostki o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową
 7. uprzedzenie bezpośredniego przełożonego o niemożności stawienia się do służby lub spóźnieniu z przyczyn z góry wiadomych lub możliwych do przewidzenia
 8. przestrzeganie przepisów BHP
 1. pobieranie nauki, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych
 2. możność uczestniczenia w zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspólników
 3. prawo do co najmniej:
  1. 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie
  2. 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku w okresie 7 dni
  3. coroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych
  4. coroczny dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:
   • 5 dni roboczych - po osiągnięciu piętnastu lat czynnej służby
   • 10 dni roboczych - po osiągnięciu dwudziestu lat czynnej służby
   • 15 dni roboczych - po osiągnięciu dwudziestu pięciu lat czynnej służby
  5. urlop wychowawczy na zasadach określonych w Kodeksie pracy
  6. otrzymanie umundurowania, wyekwipowania, uzbrojenia, a w określonych przypadkach również wyżywienia (lub ekwiwalentu pieniężnego)
  7. coroczne bezpłatne badania profilaktyczne oraz bezpłatne szczepienia ochronne
  8. prawo do zakwaterowania
 • podejmowania pracy zarobkowej* i prowadzenia działalności gospodarczej
 • wchodzenia w skład organów spółek, innych przedsiębiorców oraz fundacji
* praca zarobkowa rozumiana jako praca świadczona osobiście w ramach stosunku pracy bądź na podstawie innego tytułu, jeżeli pracy jest wykonywana przez okres dłuższy niż 1 miesiąc

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne