menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Ograniczenia działalności publicznej


Zakaz politycznej działalności żołnierzy Sił Zbrojnych RP jest w polskim systemie prawnym regulacją rangi konstytucyjnej; w Artykule 26 Ust. 2 Konstytucji RP ustrojodawca stanowi: "Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli".

Dalsze doprecyzowanie konstytucyjnej normy znajduje się w Rozdziale 6 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie żołnierzy zawodowych. Zawiera ona enumeratywne wyliczenie przypadków, w których prawo żołnierzy do uczestnictwa w życiu publicznym jest ograniczone.

W trakcie pełnienia służby żołnierzowi zawodowemu nie wolno należeć do wszelkiego rodzaju partii politycznych, lub innych organizacji których celem jest osiągnięcie jakichkolwiek celów mających charakter polityczny; brać udziału w politycznych zgromadzeniach (nie odnosi się to do zgromadzeń związanych z wyborami władz publicznych - w tych sytuacjach jednakże żołnierzowi zabrania się nosić munduru i odznak oraz oznak wojskowych); wreszcie ustawa zakazuje żołnierzom prowadzenia jakiejkolwiek politycznej działalności.

Jeżeli dana osoba była członkiem partii politycznej, organizacji bądź stowarzyszenia przed podjęciem służby wojskowej, wówczas z pierwszym dniem służby wojskowej członkostwo to z mocy prawa ustaje.

W analogiczny sposób uregulowana została kwestia tworzenia i członkostwa w związkach zawodowych - zakazano żołnierzom ich tworzenia, jeżeli natomiast żołnierz był członkiem związku zawodowego przed rozpoczęciem służby, z dniem jej rozpoczęcia członkostwo ustaje.

Istotnym ograniczeniom podlega również możliwość uczestnictwa w innych stowarzyszeniach i organizacjach (a zatem w takich, które nie mają politycznego charakteru - te bowiem, jak wynika z powyższych ustaleń, są zakazane bezwzględnie). Z dniem rozpoczęcia służby wojskowej powstaje obowiązek pisemnego poinformowania dowódcy jednostki, w której dany żołnierz pełni służbę, o członkostwie we wspomnianych wyżej organizacjach i stowarzyszeniach. Co więcej, jeżeli dane stowarzyszenie lub organizacja ma charakter międzynarodowy, członkostwo w niej wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej; zgoda taka może być przez niego cofnięta jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ochrona niejawnych informacji oraz potrzeby Sił Zbrojnych.

Żołnierze posiadają bierne prawo wyborcze - mogą zatem kandydować w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego. W takim przypadku, na czas kampanii wyborczej, żołnierzowi udziela się urlopu bez uposażenia, co zapewnić ma neutralność polityczną Sił Zbrojnych i uniemożliwić ewentualne prowadzenie kampanii wyborczej w danej jednostce wojskowej.

Na koniec wypada poczynić zastrzeżenie, że powyższe ograniczenia w żaden sposób nie stoją na przeszkodzie przynależności żołnierzy do kościołów i innych związków wyznaniowych uznawanych przez polskie prawo.


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne