menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

ŻOŁNIERZ ZAWODOWY


Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. wprowadziła liczne zmiany w dotychczasowej regulacji dotyczącej służby wojskowej. Uchylona została m.in.: ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Artykuł 2, punkt 40 najnowszego aktu stanowi, że przez żołnierza zawodowego rozumie się żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową. Niejako na marginesie warto wspomnieć, że żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, która jest jedną z dwóch rodzajów służby wojskowej, występującej obok służby w rezerwie.

Czynna służba wojskowa polega na pełnieniu zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej, służby w aktywnej rezerwie, służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny albo właśnie zawodowej służby wojskowej.

Żołnierz zawodowy związany jest stosunek służbowym, zawieranym na czas nieokreślony, w drodze powołania.

Chcąc zostać żołnierzem zawodowym konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

Wyżej wymienione stanowią podstawowe wymagania, dla każdej osoby ubiegającej się o otrzymanie statusu żołnierza. Kolejno, w zależności od stopnia na jaki zamierza aplikować kandydat - wymagane są dalsze kwalifikacje. Jak stanowi art. 187 ustawy o obronie Ojczyzny z 2022 r. - do zawodowej służby wojskowej można powołać:

Wymagania te nie są jednakże stosowane w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy, którzy odbyli minimalne okresy kształcenia kandydatów po ich powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa stanowi novum wprowadzone ustawą z 11 marca. Podzielona ona została na dwa etapy. Kurs podstawowy trwa nie dłużej niż 28 dni, zaś kurs specjalistyczny do 11 miesięcy. Z tytułu takiej współpracy z siłami zbrojnymi przysługuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych. Wojsko Polskie gwarantuje także zakwaterowanie, możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji oraz stabilne zarobki. Ostatnie z wymienionych zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wynagrodzenie to wacha się od 4 560 złotyh do nawet 17 750 złotych miesięcznie.

Stan prawny na lipiec 2022 r.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne