menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
opiniowanie służbowe
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Zwolnienie ze służby wojskowej


Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 ze zm. Dz. U. poz. 974) wymienia fakultatywne i obligatoryjne przesłanki zwolnienia żołnierza zawodowego ze służby wojskowej. Przesłankami obligatoryjnymi, tj. takimi, których samo wystąpienie przesądza o zwolnieniu żołnierza zawodowego ze służby, są:

Żołnierza zawodowego można zwolnić (fakultatywnie) z zawodowej służby wojskowej wskutek:

Organami właściwymi do zwalniania z zawodowej służby wojskowej są organy właściwe do powoływania do służby, a w przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, rektor-komendant uczelni wojskowej.

Co więcej, żołnierz zawodowy może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek zawodowej służby wojskowej bez podawania przyczyny. Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego wskutek dokonanego wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej następuje po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia przez żołnierza w ostatnim dniu miesiąca.


Stan prawny na 17.08.2022


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne