menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Zwolnienie ze służby wojskowej


Przesłanki zwolnienia żołnierza ze służby dzielą się na obligatoryjne - których zaistnienie wywołuje podyktowany przepisami prawa obowiązek zwolnienia, oraz fakultatywne - których zaistnienie wywołuje sytuację, gdy zwolnienie żołnierza mieści się w zakresie władzy dyskrecjonalnej uprawnionego organu.

Pierwsza grupa przesłanek znajduje się w artykule 111 ustawy z dnia 11września 2003r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; ustawodawca stanowi, że żołnierz zwalniany jest ze służby obligatoryjnie, jeżeli żołnierz:

Spełnienie określonych w artykule 112 warunków skutkuje natomiast powstaniem sytuacji, w której od swobodnej decyzji uprawnionego organu zależeć będzie to, czy żołnierz zostanie zwolniony ze służby. Sytuacja taka występuje, jeżeli żołnierz:

Stosunek służbowy w wojskowej służbie zawodowej wygasa natomiast z chwilą śmierci żołnierza, jego zaginięcia bądź uznania go za zmarłego.


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne