menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Zwolnienie ze służby wojskowej


Kwestie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej ustawodawca uregulował szczegółowo w rozdziale 7. Do zwolnienie takiego zawsze dojdzie w przypadku:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 3. ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
 4. odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez komisję lekarską;
 5. osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat, z zastrzeżeniem art. 111b;
 6. otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
  1. otrzymania w dwóch kolejnych latach oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawności fizycznej lub nieprzystąpienia w dwóch kolejnych latach do tego sprawdzianu, chyba że został zwolniony z tego sprawdzianu na podstawie art. 50a ust. 3;
  2. niezłożenia w nakazanym terminie oświadczenia o stanie majątkowym, po jednorazowym pisemnym upomnieniu;
  3. złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego;
 7. odmowy pełnienia służby na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym;
 8. upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
 9. upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez: żołnierza zawodowego lub właściwy organ;
 10. niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
 11. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 12. prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 13. prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 14. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 15. prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
 16. nieobecności w służbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona.

Zwolnienie może mieć miejsce również wskutek:

 1. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;
 2. odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa;
 3. niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;
 4. otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
 5. zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza.

Obok wyżej opisanych sytuacji dopuszczalne jest również wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez żołnierza zawodowego w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny. Wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej może również dokonać właściwy organ, gdy jednostka wojskowa, w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, uległa rozformowaniu lub zmniejszył się jej stan etatowy w korpusie kadry zawodowej Sił Zbrojnych, w którym żołnierz pełni służbę, albo gdy uległo likwidacji stanowisko służbowe, które żołnierz zajmował, a brak jest możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym (forma decyzji). Zwolnienie staje się skuteczne po upływie sześciu miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia przez żołnierza lub doręczenia wypowiedzenia dokonanego przez organ wojskowy. Żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej przenosi się do rezerwy, jeżeli ze względu na wiek podlegają obowiązkowi służby wojskowej i zostali uznani za zdolnych do tej służby. Żołnierze ci mogą posługiwać się posiadanym stopniem wojskowym z określeniem "w rezerwie".


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne