menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Zawodowa służba wojskowa i służba kandydacka w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny


Na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa w państwie obowiązek służby wojskowej nie polega wyłącznie na odbywaniu zasadniczej służby wojskowej przez osoby podlegające temu obowiązkowi, ale również na odbywaniu przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych, którego termin i okres trwania określa w drodze rozporządzenia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów z uwzględnieniem stopnia zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W przypadku ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny obowiązek służby wojskowej obowiązuje: osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, osoby przeniesione do rezerwy, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz inne osoby, które zgłoszą się w ramach zaciągu ochotniczego. W razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego wojennego i czasie wojny żołnierze zawodowi, pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych innych niż te, które zajmują w czasie pokoju, otrzymują przydziały mobilizacyjne na stanowiska przewidziane do objęcia w razie ogłoszenia wymienionych stanów nadzwyczajnych. Przydziały mobilizacyjne mogą być także nadawane żołnierzom pełniącym służbę kandydacką. Zarówno żołnierze zawodowi jak i żołnierze pełniący służbę kandydacką stają się z mocy prawa żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową w czasie wojny. Wszyscy żołnierze zobowiązani są na wypadek ogłoszenia stanów nadzwyczajnych do stawienia się w jednostkach wojskowych, do których nadano im przydziały mobilizacyjne. Ustawa przewiduje również szereg przypadków, w których żołnierzy zawodowych i pełniących służbę kandydacką zwalnia się bądź można zwolnić z zajmowanego stanowiska służbowego w okresie stanów nadzwyczajnych, a są to sytuacje:

 1. jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków służbowych, co potwierdzono w opinii służbowej;
 2. jeżeli wojskowa komisja lekarska orzekła jego niezdolność do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku;
 3. gdy uległo likwidacji zajmowane przez niego stanowisko;
 4. jeżeli złożył wniosek o zwolnienie z zajmowanego stanowiska;
 5. w przypadku uzasadnionym potrzebami Sił Zbrojnych.

Urlop w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny może być udzielony żołnierzom: jednorazowo do piętnastu dni kalendarzowych (tzw. okolicznościowy), w wymiarze określonym przez wojskową komisję lekarską (urlop zdrowotny) oraz w wymiarze i na podstawie przepisów o dyscyplinie wojskowej w drodze wyróżnienia. W tym okresie żołnierzom przysługują ponadto bezpłatne świadczenia zdrowotne, które pokrywa budżet państwa oraz uposażenie zasadnicze według zajmowanego stanowiska służbowego i inne należności, a w czasie wojny dodatek wojenny. Status żołnierza w czynnej służbie wojskowej utrzymuje się aż do dnia zwolnienia z tej służby. Zwolnienie następuje oraz może nastąpić w razie:

 1. uznania przez wojskową komisję lekarską za trwale niezdolnego do służby;
 2. osiągnięcia przez żołnierza wieku sześćdziesięciu lat;
 3. uznania przez wojskową komisję lekarską za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
 4. w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat szesnastu, gdy oboje rodzice są żołnierzami lub gdy żołnierz samotnie sprawuje opiekę, a nie ma innego członka rodziny, któremu można powierzyć jej sprawowanie.

Zwolnienie żołnierza zawodowego lub żołnierza pełniącego służbę kandydacką z czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny może nastąpić:

 1. w razie uznania go przez wojskową komisję lekarską za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
 2. w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat szesnastu, gdy oboje rodzice są żołnierzami lub gdy żołnierz samotnie sprawuje tę opiekę, a nie ma innego członka rodziny, któremu można powierzyć jej sprawowanie.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne