menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Zawodowa służba wojskowa i służba kandydacka w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny


Regulacje dotyczące zawodowej i kandydackiej służby wojskowej w szczególnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (mobilizacja, stan wojenny, wojna) znajdują się w Rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Żołnierze pełniący służbę zawodową lub kandydacką wraz z nastaniem wojny, wprowadzeniem stanu wojennego bądź ogłoszeniem mobilizacji uzyskują status żołnierzy pełniących służbę zawodową w czasie wojny.

Żołnierze ci, jeśli w jednej z trzech powyższych sytuacji będą pełnili służbę na innych stanowiskach niż w czasie pokoju, otrzymują przydział mobilizacyjny w formie tak zwanego rozkazu personalno - mobilizacyjnego, w którym określa się stanowisko żołnierza na czas wojny, stanu wojennego lub mobilizacji.

Żołnierze po otrzymaniu rozkazu personalno - mobilizacyjnego mają obowiązek stawić się w odpowiedniej jednostce wojskowej, zgodnie z określonym w rozkazie stanowiskiem. Dowódca jednostki stwierdza następnie stawiennictwo żołnierza do służby, co jest równoznaczne z ustaniem służby na stanowisku poprzednim.

Sytuacja żołnierzy pełniących służbę wojskową w czasie wojny, stanu wojennego lub mobilizacji w istotny sposób różni się od tych pełniących służbę w czasie pokoju. W szczególności, dla tych pierwszych ustawodawca przewiduje szereg dodatkowych świadczeń pieniężnych lub bezpłatnych, finansowanych z budżetu państwa usług.

Zatem żołnierzom tym udziela się nieodpłatnie wszelkich potrzebnych świadczeń zdrowotnych, otrzymują oni też, obok zasadniczej pensji, również tak zwany dodatek wojenny. Pewne zmiany dotyczą również zasad udzielania urlopów - w czasie wojny, stanu wojennego lub mobilizacji żołnierzom zawodowym lub żołnierzom pełniącym służbę kandydacką udziela się urlopu okolicznościowego - jednorazowo w wymiarze do 15 dni, zdrowotnego - w wymiarze określonym przez wojskową komisję lekarską, oraz w drodze wyróżnienia - zgodnie z zasadami dyscypliny wojskowej. W czasie tego urlopu żołnierzom przysługuje prawo zwrotu kosztów transportu do wybranej przez siebie miejscowości w z powrotem.

Żołnierzy pełniących służbę w czasie wojny, stanu wojennego lub mobilizacji pełnią służbę do dnia ich zwolnienia ze służby. Reguły dotyczące zwolnienia w trakcie trwania omawianych stanów nadzwyczajnych różnią się istotnie od reguł obowiązujących w czasie pokoju. Zwolnienie obligatoryjne następuje w wypadku orzeczenia przez komisję lekarską trwałej niezdolności do służby wojskowej, bądź ukończenia 60 lat. Może ono nastąpić też w wypadku uznania przez komisję lekarską czasowej niezdolności do służby, oraz w celu opieki nad dzieckiem do lat szesnastu, gdy brak jest innej osoby bliskiej której można powierzyć obowiązek opieki.

Wśród przesłanek fakultatywnych, zatem rodzących możliwość, a nie obowiązek zwolnienia po stronie odpowiedniego organu, można wymienić: niewywiązywanie się z obowiązków służbowych; zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; zaistnienie potrzeb Sił Zbrojnych; prawomocne orzeczenie o karze dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej, o środkach karnych pozbawienia praw publicznych, bądź o karze pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne