menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Służba kandydacka


Służbę kandydacką pełnią kandydaci na żołnierzy zawodowych, pełniący czynną służbę wojskową. Do służby kandydackiej powołane mogą zostać osoby niekarane sądownie, posiadające obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, co najmniej osiemnastoletnie i posiadające wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy oraz poddawana jest postępowaniu rekrutacyjnemu. Obejmuje ono egzamin wstępny, rozmowę kwalifikacyjną oraz analizę ocen uzyskanych przez osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej na świadectwie ukończenia szkoły. Powołanie następuje w zależności od wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby starające się o powołanie do służby kandydackiej kierowane są do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
 2. wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Powstanie stosunku służbowego służby kandydackiej odbywa się w drodze powołania w oparciu o dobrowolne zgłoszenie osoby ubiegającej się oraz po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 1. podpisanie umowy;
 2. wydanie rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
 3. stawienie się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Do służby kandydackiej może być również powołany cywilny student uczelni wojskowej oraz student innej uczelni niż uczelnia wojskowa.

W okresie przerw wakacyjnych kandydat na żołnierza zawodowego, który jest studentem, odbywa szkolenie wojskowe oraz pozostaje na zaopatrzeniu wybranej uczelni wojskowej. Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej stają się osoby powołane do służby kandydackiej z dnie stawienia się do służby, otrzymując tym samym tytuł:

 1. podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego;
 2. kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego;
 3. elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego.

Z dniem skreślenia z ewidencji uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia, jeżeli żołnierz pełniący służbę kandydacką nie ukończy nauki w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia, stosunek służbowy wygasa z mocy prawa.

Istnieje dodatkowo szereg przypadków, gdy decyzją rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia zwalnia się ze służby kandydackiej, a mianowicie:

 1. zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
 2. wybranie na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 3. ustalenie przez wojskową komisję lekarską niezdolności do zawodowej służby wojskowej;
 4. niespełnienie wymogów określonych w regulaminie studiów lub nauki;
 5. utrata stopnia wojskowego albo degradacji;
 6. prawomocne orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 7. prawomocne orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
 8. skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności lub aresztu wojskowego, w tym również z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
 9. skazanie prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności;
 10. wniosek żołnierza.

[stan prawny: październik 2019]

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne