menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
opiniowanie służbowe
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Wyróżnienia i nagrody dla żołnierzy


Żołnierzowi może być udzielone wyróżnienie za określony czyn świadczący o ofiarności i odwadze lub za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, a także gdy swoim działaniem lub postawą przyczynił się dla dobra i interesu Sił Zbrojnych. Byłemu żołnierzowi za zasługi mogą być udzielane niektóre wyróżnienia, w tym nawet pośmiertnie.Udzielenie wyróżnienia stwierdza się w rozkazie lub decyzji.Jednorazowo nie można wyróżnić więcej niż dwoma wyróżnieniami.

Wyróżnieniami są:

 1. zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie;
 2. pochwała;
 3. list gratulacyjny;
 4. pismo pochwalne ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle:
  1. flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub wojskowej,
  2. sztandaru jednostki wojskowej lub bandery wojennej;
 5. urlop nagrodowy;urlopu nagrodowego jednorazowo udziela się na czas od jednego do sześciu dni roboczych. Łączny wymiar urlopów nagrodowych w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć dwunastu dni, przy czym w przypadku pełnienia czynnej służby wojskowej przez okres krótszy niż rok wymiar ten nie może przekroczyć liczby dni równej liczbie rozpoczętych miesięcy tej służby.
 6. nagroda rzeczowa; nagrodę rzeczową może stanowić przedmiot o wartości nie wyższej od dwukrotności najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu udzielenia tej nagrody
 7. nagroda pieniężna - wysokość nagrody pieniężnej nie może być wyższa od dwukrotności uposażenia zasadniczego ostatnio otrzymanego przez wyróżnionego żołnierza.
 8. wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej;
 9. odznaka honorowa;
 10. tytuł honorowy;
 11. honorowa broń biała;
 12. wpisanie zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.

Stan prawny na 20.03.2023

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne