menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Wyróżnienia i nagrody dla żołnierzy


Żołnierzowi może być udzielone wyróżnienie za czyny świadczące o ofiarności i odwadze lub za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych.Udzielenie wyróżnienia stwierdza się w rozkazie lub decyzji. Jednorazowo nie można wyróżnić więcej niż dwoma wyróżnieniami. Ukaranego żołnierza nie można wyróżnić, jeżeli jednocześnie nie jest mu udzielane zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie

Wyróżnieniami są:

 1. zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawieza zachowanie świadczące o męstwie albo o odwadze lub za przykładną realizację zadań służbowych świadczącą o tym, że cel, jakiemu służyło ukaranie, został osiągnięty;
 2. pochwała- za bardzo dobre wykonanie zadania służbowego;
 3. list gratulacyjny- za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych, za osiągnięcia w służbie wojskowej lub z okazji jubileuszu jej pełnienia;
 4. pismo pochwalne za wzorowe pełnienie służby wojskowej w danej jednostce wojskowej, w tym zwłaszcza w jednostce organizacyjnej poza granicami państwa, oraz w związku z ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle:
  1. flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub wojskowej,
  2. sztandaru jednostki wojskowej lub bandery wojennej;
 5. urlop nagrodowy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w szkoleniu lub za wzorowe wykonanie zadania służbowego, zwłaszcza w czasie pozasłużbowym lub przed wyznaczonym terminem;(jednorazowo udziela się na czas od trzech do sześciu dni roboczych).Łączny wymiar urlopów nagrodowych w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć dwunastu dni, przy czym w przypadku pełnienia czynnej służby wojskowej przez okres krótszy niż rok, wymiar ten nie może przekroczyć liczby dni równej liczbie rozpoczętych miesięcy tej służby.
 6. nagroda rzeczowa za dokonanie czynu świadczącego o męstwie albo o odwadze lub szczególne osiągnięcie w wykonywaniu zadań służbowych;(nagrodę rzeczową może stanowić przedmiot o wartości nie wyższej od dwukrotności najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, obowiązującego w dniu udzielenia tej nagrody);
 7. nagroda pieniężnaza dokonanie bohaterskiego czynu lub za znaczące osiągnięcie w służbie wojskowej albo za wykonanie zadania wymagającego szczególnej wiedzy i umiejętności lub przynoszącego oszczędności lub inne korzyści na rzecz resortu obrony narodowej(wysokość nagrody pieniężnej nie może być wyższa od dwukrotności uposażenia zasadniczego ostatnio otrzymanego przez wyróżnionego żołnierza);
 8. wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowejza:
  1. ukończenie z pierwszą lokatą uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, centrum albo ośrodka szkolenia,
  2. dokonanie szczególnego czynu w służbie wojskowej,
  3. wybitny dorobek zawodowy - dokonywane w związku z jubileuszem pełnienia czynnej służby wojskowej, przeniesieniem do pełnienia służby w innej jednostce wojskowej lub zwolnieniem z czynnej służby wojskowej;
 9. odznaka honorowa- za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej w określonym rodzaju Sił Zbrojnych, Ministerstwie Obrony Narodowej, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, po upływie co najmniej sześciu lat pełnienia służby wojskowej;
 10. tytuł honorowy- za osiągnięcia związane z realizacją zadań służbowych:
  1. "Wzorowy Elew" - za ukończenie podlegającego ocenie etapu nauki w centrum lub ośrodku szkolenia albo jednostce wojskowej z oceną średnią nie niższą niż 4,51 i bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych,
  2. "Wzorowy Kadet" - za ukończenie podlegającego ocenie etapu nauki w szkole podoficerskiej z oceną średnią nie niższą niż 4,51 i bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych,
  3. "Wzorowy Podchorąży" - za uzyskanie - nie wcześniej niż po zakończeniu drugiego semestru studiów inżynierskich (licencjackich) w uczelni wojskowej albo podlegającego ocenie etapu nauki w studium oficerskim - średniej oceny nie niższej niż 4,51 (pod warunkiem uzyskania wyłącznie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczeń) i bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych,
  4. Zasłużony Żołnierz RP - za wybitne zasługi, w szczególności za czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia, dokonane w okresie co najmniej sześciu lat pełnienia służby wojskowej,
  5. Zasłużony Pilot Wojskowy - za wzorową służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych, w szczególności za duży wkład w jego rozwój, umocnienie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych lub za dokonanie bohaterskiego czynu związanego z wykonywaniem lotu;
 11. honorowa broń biała za:
  1. dokonanie bohaterskiego czynu w walce zbrojnej - szablą honorową, pałaszem honorowym albo kordzikiem honorowym,
  2. osiągnięcia w służbie wojskowej - w związku z mianowaniem na stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) - buzdyganem,
  3. ukończenie uczelni wojskowej z pierwszą lokatą - szablą honorową albo pałaszem honorowym,
  4. wybitny dorobek w służbie wojskowej, w szczególności w związku z jubileuszem pełnienia czynnej służby wojskowej, przeniesieniem do pełnienia służby w innym rodzaju Sił Zbrojnych lub instytucji cywilnej albo zwolnieniem z czynnej służby wojskowej - szablą honorową, pałaszem honorowym albo kordzikiem honorowym;
 12. wpisanie zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego- za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych w czasie pokoju, oraz czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczajnych, w czasie wojny, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadkach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych.
.

Byłemu żołnierzowi może być udzielone wyróżnienie takie jak:

 1. list gratulacyjny;
 2. wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej;
 3. odznaka honorowa;
 4. tytuł honorowy;
 5. honorowa broń biała;
 6. wpisanie zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.

Dopuszczalne są wyróżnienia pośmiertne:

 1. wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej;
 2. tytuł honorowy;
 3. wpisanie zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.

Wyróżnienia dla oddziałów

Pododdziały, oddziały i instytucje wojskowe można wyróżnić za:

 1. czyny świadczące o ofiarności i odwadze żołnierzy tych pododdziałów i oddziałów, dokonane w czasie wojny lub w strefie działań wojennych;
 2. szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji lub stanów nadzwyczajnych, użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i poza granicami państwa w działaniach antyterrorystycznych, akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, a także w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków.

Wyróżnieniami dla pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych są:

 1. dyplom uznania;
 2. wpisanie nazwy i osiągnięć pododdziału do kroniki jednostki wojskowej;
 3. tytuł honorowy;
 4. wpisanie nazwy i osiągnięć oddziału lub instytucji wojskowej do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.

Stan prawny na 12.10.2018

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne