menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Opiniowanie służboweZweryfikowanie opinii

Żołnierz zawodowy, który w ostatecznej opinii służbowej uzyskał ogólną ocenę niedostateczną, może wystąpić do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o zweryfikowanie tej opinii. Dowódca jednostki wojskowej w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zweryfikowanie , może powołać komisję w celu zbadania zasadności wniosku i po zapoznaniu się z opinią komisji, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania wniosku, może ostateczną opinię:

  1. utrzymać w mocy;
  2. zmienić ją lub uzupełnić;
  3. uchylić i wydać nową;
  4. uchylić, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej sporządzenia.

Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii służbowej, w której opiniowanemu wystawiono ocenę ogólną niedostateczną, opiniowany wnosi na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej.Jeżeli opiniującym, był dowódca jednostki wojskowej, organem właściwym do weryfikowania opinii służbowej jest przełożony dowódcy jednostki wojskowej. Wnioseko weryfikację, opiniowany może złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu ostatecznej opinii służbowej. Jeżeli opiniowany nie złożył odwołania od opinii służbowej, w której przełożony wystawił ogólną ocenę niedostateczną, termin biegnie od dnia, w którym opinia służbowa stała się ostateczna.

W przypadku powołania komisjiopiniowany ma prawo zgłoszenia swojego przedstawiciela do jej składu.Do składu komisjinie powołuje się:

  1. opiniującego;
  2. wyższego przełożonego, jeżeli rozpatrzył odwołanie od weryfikowanej opinii służbowej

Dowódca jednostki wojskowej informuje opiniowanego oraz opiniującego o sposobie zweryfikowania opinii służbowej i doręcza opiniowanemu - za pokwitowaniem - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zweryfikowanej opinii służbowej.


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne