menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
opiniowanie służbowe
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Uposażenie i inne należności Pieniężne


Zasady otrzymywania uposażenia i innych świadczeń przez żołnierzy zostały określone przez ustawodawcę w dziale XIV ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r.

Uposażenie żołnierzy składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków. Prawo do uposażenia powstaje z dniem stawienia się żołnierza do pełnienia służby w określonym miejscu, a wygasa z ostatnim dniem miesiąca, kiedy żołnierz został zwolniony ze służby, albo zmarł lub zaginął. Z tytułu pełnienia służby wojskowej żołnierz otrzymuje tylko jedno uposażenie określone w ustawie. Po wprowadzonych w ustawie o obronie Ojczyzny zmianach, wynagrodzenie zasadnicze wynosi:

Przyznawane Żołnierzom dodatki to między innymi:

Inne należności pieniężne obejmują:

  1. nagrody - w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub w warunkach szczególnie utrudnionych. Przykładem jest nagroda jubileuszowa, przyznawana po 20 i więcej latach służby (w wysokości od 75% do 300% miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami);
  2. zapomogi - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. W przypadku zaginięcia żołnierza w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub śmierci żołnierza Minister Obrony Narodowej może przyznać zapomogę małżonkowi, a w przypadku braku małżonka dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza. W przypadku braku małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zapomogę Minister Obrony Narodowej może przyznać rodzicom żołnierza.
  3. należności za podróże służbowe, należne żołnierzowi delegowanemu do wykonywania zadań służbowych poza stałym miejscem odbywania służby
  4. należności w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej;
  5. zasiłki pogrzebowe (w wysokości 4000 zł jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo), odprawy pośmiertne, zwrot kosztów pogrzebu, zwrot kosztów przewozu zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz ma być pochowany.

W niektórych przypadkach żołnierzom zawodowym przyznaje się zasiłek na zagospodarowanie - stanowi on równowartość jednomiesięcznego uposażenia. Przyznaje się go żołnierzowi służby stałej po podjęciu służby i żołnierzowi służby kontraktowej w przypadku dalszego pełnienia przez niego zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po wygaśnięciu kontraktu. Zasiłek na zagospodarowanie przyznaje się jednorazowo.

Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz inne należności pieniężne. Ich uposażenie zasadnicze wynosi nie mniej niż najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego.


Stan prawny: wrzesień 2022 r.


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne