menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Uposażenie i inne należności pieniężne


Na uposażenie żołnierzy zawodowych składa się uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia. Inne przysługujące im należności pieniężne to: zasiłki na zagospodarowanie, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody jubileuszowe, należności za podróże i przeniesienia służbowe, gratyfikacje urlopowe, dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego, należności związane z pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, należności związane ze zwolnienie z zawodowej służby wojskowej. W przypadku śmierci żołnierza lub członka jego rodziny przysługują także: zasiłek pogrzebowy, odprawa pośmiertna, pokrycie kosztów pogrzebu z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Wypłat uposażenia dokonuje jednostka wojskowa bądź tez instytucja cywilna, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje. Wszelkie roszczenia związane z prawem do uposażenia i innych wymienionych powyżej należności przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym roszenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia może zostać przerwany albo przez uznanie roszczenia albo przez każdą czynność przed organem właściwym do rozpatrzenia roszczenia, którą podjęto bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia lub zaspokojenia roszczenia. Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej bądź zginął lub zmarł. Wysokość uposażenia zasadniczego zależy od grupy uposażenia, do której zostało zaszeregowane zajmowane przez żołnierza stanowisko służbowe. Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują. Obok uposażenia zasadniczego żołnierzom przysługują wspomniane już dodatki do uposażenia zasadniczego. Wyróżnia się:

 1. dodatek specjalny - za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 2. dodatek służbowy - za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych;
 3. dodatek za długoletnią służbę wojskową.

Prawo do dodatkowego uposażenia rocznego w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym nabywa żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową przez okres całego roku kalendarzowego. Ustawa przewiduje także przyznawanie nagród uznaniowych oraz zapomóg w określonych przypadkach. Nagrody uznaniowe zostają przyznane w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych. Zapomogi z kolei w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. Żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

 1. po dwudziestu latach czynnej służby wojskowej - 75%,
 2. po dwudziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej - 100%,
 3. po trzydziestu latach czynnej służby wojskowej - 150%,
 4. po trzydziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej - 200%,
 5. po czterdziestu latach czynnej służby wojskowej - 300%

- miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Za okres urlopu, zwolnienia z powodu chorób, pozostawania w rezerwie kadrowej oraz pobierania nauki w szkole wojskowej bądź niewojskowej, na studiach, stażu bądź kursie żołnierzowi zawodowemu przysługuje uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej jest uprawniony do odebrania odprawy w wysokości:

 1. po roku służby - 100%,
 2. po pięciu latach służby - 200%,
 3. po dziesięciu latach służby - 300%

- kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.

Wymienione kwoty ulegają zwiększeniu o 20% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednakże niż do wysokości 600%. W razie śmierci żołnierza odprawa pośmiertna w takiej samej wysokości przysługuje małżonkowi, a w razie jego braku kolejno: dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom albo rodzeństwu.


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne