menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Uposażenie i inne należności pieniężne


Regulacje dotyczące kwestii wynagrodzenia żołnierzy zawodowych znajdują się w rozdziale 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Podstawę dla określenia wynagrodzenia żołnierzy zawodowych stanowi tak zwana kwota bazowa, pomnożona przez ustaloną w rozporządzeniu Prezydenta wielokrotność. Obecnie (rozporządzenie z dnia 8 października 2019 roku) wynosi ona 3,811 - tak ustalona kwota ma w zamyśle ustawodawcy czynić zadość wymaganiom stawianym w artykule 3 ustępie 3 wspomnianej wyżej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ("Państwo zapewnia żołnierzom zawodowym godne warunki życia, umożliwiające oddanie się służbie Narodowi i Ojczyźnie, rekompensując odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej").

Obok tej kwoty żołnierze otrzymują także dodatki do uposażenia oraz inne świadczenia pieniężne.

Dodatki dzielą się na:

 1. dodatek specjalny - będący wyróżnieniem za wzorcowe pełnienie służby wojskowej
 2. dodatek służbowy - stanowiący wynagrodzenie za pełnienie służby na określonym stanowisku
 3. dodatek motywacyjny - za uzyskanie co najmniej dobrej oceny w opinii służbowej oraz spełnienie kilku dodatkowych wymagań dotyczących podnoszenia swoich kwalifikacji.
 4. dodatek funkcyjny
 5. dodatek kompensacyjny

Wśród innych świadczeń pieniężnych wyróżnić należy:

 1. zasiłki na zagospodarowanie;
 2. dodatkowe uposażenie roczne;
 3. nagrody uznaniowe i zapomogi;
 4. nagrody jubileuszowe
 5. należności za podróże i przeniesienia służbowe
 6. gratyfikacje urlopowe;
 7. dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków
 8. służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego;
 9. należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
 10. należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

W niektórych przypadkach żołnierzom zawodowym przyznaje się zasiłek na zagospodarowanie - stanowi on równowartość jednomiesięcznego uposażenia. Przyznaje się go żołnierzowi służby stałej po podjęciu służby i żołnierzowi służby kontraktowej - po zawarciu drugiego kontraktu. Zasiłek na zagospodarowanie przyznaje się tylko jednorazowo.

Innym świadczeniem pieniężnym przysługującym żołnierzom zawodowym jest tak zwane dodatkowe uposażenie roczne. Prawo do jego otrzymania nabywają żołnierze zawodowi którzy pełnili służbę wojskową przez 12 miesięcy w danym roku (w pewnych sytuacjach, jak powołanie do służby przed połową roku kalendarzowego, lub zwolnienie ze służby, żołnierz również może nabyć prawo do dodatkowego uposażenia rocznego). Wynosi ono 1/12 uposażenia zwykłego przysługującego żołnierzowi w danym roku kalendarzowym i jest ono wypłacane w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia następnego roku kalendarzowego.

Żołnierzom przysługują także nagrody uznaniowe i zapomogi. Nagrody uznaniowe to świadczenia pieniężne stanowiące swojego rodzaju wyróżnienie za pełnienie służby we wzorcowy sposób. Należy przez to rozumieć w szczególności: wykazywanie inicjatywy i motywacji zasługującej na uznanie, oraz wykonywanie szczególnie uciążliwych czy wymagających zadań.

Zapomogi z kolei to świadczenia przyznawane w szczególnie trudnych, losowych wypadkach skutkujących wyjątkowo uciążliwym pogorszeniem sytuacji finansowej żołnierza. Mowa tu w szczególności o różnego rodzaju klęskach żywiołowych, bądź też sytuacjach takich jak długotrwała choroba, kalectwo czy śmierć bliskiej osoby.

Szczegółowe zasady dotyczące trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg pieniężnych określone są w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej.

Nagroda jubileuszowa z kolei jest świadczeniem pieniężnym stanowiącym przyznawany jednorazowo po przekroczeniu określonego progu odsetek miesięcznego uposażenia zwykłego. Wysokość nagrody uzależniona jest od tego, przez jak długi okres żołnierz zawodowy pełnił czynną służbę wojskową. Żołnierz zawodowy otrzymać może do pięciu nagród jubileuszowych.

 1. Po dwudziestu latach służby - w wysokości 75% miesięcznego uposażenia
 2. Po dwudziestu pięciu latach - w wysokości 100% miesięcznego uposażenia
 3. Po trzydziestu latach - 150% miesięcznego uposażenia
 4. Po trzydziestu pięciu latach - 200% miesięcznego uposażenia
 5. Po czterdziestu latach - 300% miesięcznego uposażenia.

Do wypłaty wyżej wskazanych świadczeń pieniężnych obowiązana jest właściwa dla danego żołnierza zawodowego jednostka wojskowa. W wypadku zwłoki z wypłatą należnych świadczeń pieniężnych, żołnierzowi przysługują także ustawowe odsetki naliczane od zaległych kwot. Warto też nadmienić, że należności pieniężne pobrane przez żołnierza prawidłowo według zasad obowiązujących w dniu ich wypłaty nie mogą podlegać zwrotowi.

Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia, , kurs, staż bądź specjalizację przysługuje uposażenie zasadnicze. Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierzowi przysługuje 80% uposażenia zasadniczego.

W pewnych sytuacjach wypłata uposażenia może ulegać zawieszeniu. Następuje to w wypadku, gdy żołnierz samowolnie opuszcza miejsce pełnienia służby, bądź gdy odmawia wykonywania poleceń. Jednakże gdy opuszczenie miejsca pełnienia służby zostanie usprawiedliwione i usprawiedliwienie to spełnia ustalone w ustawie szczególne wymogi, wypłata uposażenia następuje.

Jeżeli żołnierz zostanie zwolniony ze służby, przysługuje mu świadczenie pieniężne nazywane odprawą; ustawodawca różnicuje wysokość odprawy w zależności od długości trwaniasłużby wojskowej. Po jednym roku służby wynosi ona 100% wysokości uposażenia zasadniczego, po pięciu latach - 200%, natomiast po dziesięciu lub więcej latach służby wynosi ona 300% wysokości uposażenia zasadniczego.

Poza odprawą, w pewnych sytuacjach żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu ze służby przysługuje świadczenie pieniężne w postaci trwających przez jeden rok, comiesięcznych wypłat uposażenia zasadniczego. Świadczenie to przysługuje jednakże tylko żołnierzom zawodowym którzy pełnili służbę wojskową przez co najmniej piętnaście lat, oraz takim, którzy (niezależnie od czasu trwania służby) nie zostali wyznaczeni na stanowisko służbowe na kolejną kadencję, bądź zostali zwolnieni ze służby na skutek orzeczenia komisji lekarskiej o niezdolności do dalszego pełnienia służby zawodowej, jeżeli wypadek który przyczynił się do powstania tej niezdolności nastąpił przy pełnieniu obowiązków służbowych, lub w związku ze szczególnymi właściwościami służby wojskowej.

Do pewnych należności pieniężnych uprawniona będzie również rodzina żołnierza zawodowego w wypadku jego śmierci. Mowa tu w szczególności o zasiłku pogrzebowym i odprawie pośmiertnej.

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym w wypadku śmierci żołnierza jego bliskim osobom, zatem w pierwszej kolejności małżonkowi, w wypadku jego braku kolejno: dzieciom, rodzicom dziadkom, wnukom, rodzeństwu. Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od czasu trwania służby zmarłego żołnierza; oblicza się ją na tych samych zasadach co odprawę zwykłą.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje niezależnie od odprawy pośmiertnej. Jego wysokość wynosi 4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi najbliższa rodzina zmarłego żołnierza, zatem osoba z którą żołnierz pozostawał w związku małżeńskim, dzieci, wnuki, rodzice bądź rodzeństwo. W wypadku, gdy koszty pogrzebu obciążają inną osobę, wysokość zasiłku pogrzebowego ma być równa wysokości rzeczywistych kosztów pochówku - nie wyższa jednak niż wspomniana wcześniej kwota 4000 złotych.

Jeżeli żołnierz poniósł śmierć w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, koszty jego pogrzebu pokrywane są przez Ministra Obrony Narodowej z budżetu państwa. W takiej sytuacji, najbliższa rodzina zmarłego żołnierza otrzymuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 2000 zł.


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne