menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Opiniowanie służboweSkala ocen

Opinię służbową sporządza osobiście bezpośredni przełożony żołnierza zawodowego. Przy ocenie predyspozycji przełożony sporządzający tę opinię może zasięgnąć opinii psychologa jednostki wojskowej. Na podstawie ocen bezpośredni przełożony wystawia ogólną ocenę opiniowanego żołnierza zawodowego, wyrażoną przy zastosowaniu następującej skali ocen:

 1. wzorowa (6);
 2. bardzo dobra (5);
 3. dobra (4);
 4. dostateczna (3);
 5. niedostateczna (2).

W przypadku uzyskania przez opiniowanego żołnierza zawodowego oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawności fizycznej lub nieprzystąpienia do tego sprawdzianu, chyba że został zwolniony ze sprawdzianu, ocena ogólna nie może być wyższa niż dostateczna.

W ramach opiniowania służbowego opiniujący ocenia:

 1. wywiązywanie się opiniowanego z obowiązków służbowych na stanowisku służbowym lub zadań służbowych w przypadku opiniowanego pełniącego służbę w rezerwie kadrowej - według następujących kryteriów:
  1. jakość i terminowość wykonywania obowiązków lub zadań,
  2. dyspozycyjność,
  3. samodzielność i inicjatywa,
  4. planowanie i organizacja pracy;
 2. następujące kompetencje i predyspozycje opiniowanego:
  1. odpowiedzialność,
  2. determinacja w dążeniu do celu,
  3. trafność i szybkość podejmowania decyzji,
  4. odporność na stres,
  5. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  6. stosowanie się do przepisów, norm i reguł,
  7. rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji,
  8. dbałość o sprzęt i mienie,
  9. kultura osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny.

Ocenę kryteriów wywiązywania się z obowiązków służbowych lub zadań służbowych wyraża się punktowo:

 1. opiniowany znacznie przewyższa wymagania - 16 punktów;
 2. opiniowany przewyższa wymagania - 12 punktów;
 3. opiniowany spełnia wymagania - 8 punktów;
 4. opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie - 4 punkty;
 5. opiniowany nie spełnia wymagań - 0 punktów.

Ocena wywiązywania się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kryteria.

Ocenę poszczególnych kompetencji i predyspozycji wyraża się punktowo:

 1. opiniowany znacznie przewyższa wymagania - 4 punkty;
 2. opiniowany przewyższa wymagania - 3 punkty;
 3. opiniowany spełnia wymagania - 2 punkty;
 4. opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie - 1 punkt;
 5. opiniowany nie spełnia wymagań - 0 punktów.

Ocena kompetencji i predyspozycji opiniowanego stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kompetencje i predyspozycje.

Ogólną ocenę opiniowanego wystawia się na podstawie ocen szczegółowych, uwzględniając łączną liczbę punktów:

 1. wzorową (6) - jeżeli uzyskał powyżej 90 punktów;
 2. bardzo dobrą (5) - jeżeli uzyskał od 75 do 90 punktów;
 3. dobrą (4) - jeżeli uzyskał od 50 do 74 punktów;
 4. dostateczną (3) - jeżeli uzyskał od 25 do 49 punktów;
 5. niedostateczną (2) - jeżeli uzyskał poniżej 25 punktów.

Przy wystawianiu ogólnej oceny opiniowanemu, który uzyskał co najmniej 50 punktów, uwzględnia się ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej aktualną w dniu sporządzania opinii.

Opiniujący może w formie opisowej uzasadnić wystawioną ogólną ocenę zawartą w opinii służbowej, w szczególności gdy jest to ocena niedostateczna (2).


 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne