menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Zakwaterowanie w internatach i kwaterach internatowych


Osoby uprawnione

Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny, przysługuje:

 1. żołnierzowi zawodowemu (chyba że zapewniono mu zakwaterowanie we wspólnej kwaterze stałej);
 2. żołnierzowi pełniącemu okresową służbę wojskową(chyba że zapewniono mu zakwaterowanie we wspólnej kwaterze stałej);
 3. pracownikowi zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej zamieszkałemu w miejscowości innej niż miejscowość, w której jest zatrudniony i niebędącej miejscowością pobliską, pod warunkiem zaspokojenia potrzeb żołnierzy (Pracownikowi miejsce w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje przez czas zatrudnienia, nie dłużej jednak niż trzydzieści dni od dnia zamieszkania w innym lokalu mieszkalnym lub ustania stosunku pracy. Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej nie przysługuje, jeżeli pracownik, lub jego małżonek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której jest zatrudniony lub w miejscowości pobliskiej.)

W przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego żołnierzowi zawodowemu wychowującemu samotnie małoletnie dziecko lub sprawującemu samotnie opiekę nad dzieckiem, które stało się niezdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje miejsce w kwaterze internatowej. Zajmowanie miejsca przez żołnierza jest nieodpłatne, natomiast za powierzchnię użytkową zajmowaną przez dziecko żołnierz wnosi opłatę w pełnej wysokości.

Czas przysługiwania uprawniania

Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje na czas pełnienia czynnej służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, pozostaje w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, nie dłużej jednak niż trzydzieści dni od dnia doręczenia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego albo w przypadku żołnierza:

 1. zajmującego stanowisko służbowe - zwolnienia ze stanowiska służbowego w tej miejscowości;
 2. pozostającego w rezerwie kadrowej - wyznaczenia na stanowisko służbowe lub skierowania do wykonywania zadań służbowych w innej miejscowości albo zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 3. pozostającego w dyspozycji - zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Brak uprawnień

Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej nie przysługuje, jeżeli żołnierz zawodowy lub jego małżonek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, pozostaje w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, albo w miejscowości pobliskiej, albo żołnierz zawodowy zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe w tej miejscowości, korzystając z uprawnień, dla żołnierzy zawodowych.

Opłaty za zajmowanie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

Zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest dla żołnierzynieodpłatne. Do zakwaterowania żołnierzy stosuje się następujące zasady:

 1. żołnierzowi, w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego, przysługuje norma powierzchni użytkowej podstawowej:
  1. od 7 do 10 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego szeregowego (marynarza) do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) włącznie,
  2. od 8 do 12 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego kaprala (mata) do stopnia etatowego starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) włącznie,
  3. od 10 do 15 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie,
  4. od 12 do 18 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie,
  5. od 15 do 20 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
  6. od 20 do 25 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała (admirała) włącznie;
 2. żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić miejsce w internacie albo kwaterze internatowej o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna. Za powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość żołnierz ponosi opłatę w pełnej wysokości.

Koszty zajmowania przez żołnierzy miejsc w internacie lub kwaterze internatowej obejmują koszty utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem kosztów dostaw energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych, koszty utrzymania instalacji sieci TV, internetowej i telefonicznej oraz koszty sprzątania pokoi, prania i wymiany pościeli, firan i zasłon.

Zakwaterowanie innych osób w internacie lub kwaterze internatowej

Dyrektor oddziału regionalnego może, pod warunkiem zaspokojenia potrzeb żołnierzy, zakwaterować w internacie albo kwaterze internatowej:

 1. dziecko żołnierza albo pracownika, pobierające naukę poza miejscowością zamieszkania, niebędącą miejscowością pobliską;
 2. żołnierza zawodowego, którego prawo do zakwaterowaniazostało zrealizowane w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.

Osoby te są obowiązane uiszczać opłaty za korzystanie z internatu lub kwatery internatowej w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową.

Zgoda na pobyt czasowy w internacie lub kwaterze internatowej

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może, pod warunkiem zaspokojenia potrzeb żołnierzy i w ramach posiadanych możliwości, wyrazić zgodę na pobyt czasowy w internacie albo w kwaterze internatowej, odwiedzających żołnierza członków rodziny. Pobyt członków rodziny żołnierza nie może przekroczyć łącznie 7 dni w miesiącu.

Członkowie rodziny są obowiązani uiszczać opłaty za korzystanie z internatu albo kwatery internatowej w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową. W przypadku gdy członek rodziny odwiedzający żołnierza korzysta z powierzchni przydzielonej żołnierzowi na podstawie skierowania, ponosi opłatę w wysokości połowy kosztów.

Wyposażenie pokoi i pomieszczeń wspólnych

Pokój w internacie i kwaterze internatowej wyposaża się co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, regał lub komodę, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro, pościel i bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje albo rolety.

Pomieszczenia wspólnego użytkowania wyposaża się co najmniej:

 1. kuchnię w internacie - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę, kuchenkę mikrofalową i komplet naczyń kuchennych, w tym: garnki, patelnie, czajniki;
 2. kuchnię w kwaterze internatowej - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę i komplet naczyń kuchennych, w tym: garnki, patelnie, czajniki;
 3. świetlicę w internacie - w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, stół albo stolik, fotel lub krzesła;
 4. pralnię w internacie - w pralkę automatyczną, miejsce do suszenia, deskę do prasowania i żelazko.

Przyjęcie albo zdanie miejsca w internacie albo kwaterze

Przyjęcie albo zdanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej następuje na podstawie protokołu przyjęcia albo zdania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego i osobę przyjmującą albo zdającą miejsce. Osobą przyjmującą albo zdającą miejsce przydzielone dziecku żołnierza jest żołnierz zawodowy. Osobą przyjmującą albo zdającą miejsce przydzielone dziecku pracownika jest pracownik.

W protokole określa się przedmioty wyposażenia pokoju w internacie albo kwaterze internatowej, a także stan techniczny wyposażenia pokoju w internacie albo kwatery internatowej oraz znajdujących się w nich urządzeń.Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. O zamiarze zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej osoba zwalniająca zawiadamia na piśmie upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia. W dniu sporządzenia protokołu przyjęcia albo zdania zwalniane miejsce w internacie albo kwaterze internatowej oraz pomieszczenia do nich przynależne opróżnia się ze wszystkich rzeczy niestanowiących ich wyposażenia. Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu przyjęcia albo zdania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej stwierdzono uszkodzenie wyposażenia lub znajdujących się w nich urządzeń technicznych, a także nieopróżnienie z pozostawionych w nich rzeczy, przedstawiciel Agencji sporządzający protokół informuje osobę zwalniającą o obowiązku pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń lub usunięcia rzeczy.7. W dniu sporządzenia protokołu przyjęcia albo zdania przedstawiciel Agencji przyjmuje klucze od osoby zwalniającej miejsce w internacie albo kwaterze internatowej. Za datę zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu.

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne