menu

żołnierz zawodowy
kadra zawodowa
zdolność do służby
służba kandydacka
powołanie do służby
przebieg służby
prawa i obowiązki
uprawnienia socjalne
wyróżnienia i nagrody
odpowiedzialność dyscyplinarna
opiniowanie służbowe
ograniczenia publiczne
zwolnienie ze służby
mobilizacja
 

Kwatery


Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny, przysługuje:

W przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego żołnierzowi zawodowemu wychowującemu samotnie małoletnie dziecko lub sprawującemu samotnie opiekę nad dzieckiem, które stało się niezdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje miejsce w kwaterze internatowej. Zajmowanie miejsca przez żołnierza jest nieodpłatne, natomiast za powierzchnię użytkową zajmowaną przez dziecko żołnierz wnosi opłatę w pełnej wysokości.

Czas przysługiwania uprawnienia

Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje na czas pełnienia czynnej służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, pozostaje w dyspozycji, nie dłużej jednak niż trzydzieści dni od dnia doręczenia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego albo w przypadku żołnierza:

Brak uprawnień

Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej nie przysługuje, jeżeli żołnierz zawodowy lub jego małżonek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, pozostaje w dyspozycji, albo w miejscowości pobliskiej, albo żołnierz zawodowy zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe w tej miejscowości, korzystając z uprawnień dla żołnierzy zawodowych.

Opłaty za zajmowanie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

Zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest dla żołnierzy zawodowych nieodpłatne.

Do zakwaterowania żołnierzy zawodowych stosuje się następujące zasady:

Koszty zajmowania przez żołnierzy zawodowych miejsc w internacie lub kwaterze internatowej obejmują koszty utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem kosztów dostaw energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych, koszty utrzymania instalacji sieci TV, internetowej i telefonicznej oraz koszty sprzątania pokoi, prania i wymiany pościeli, firan i zasłon.

Zakwaterowanie innych osób w internacie lub kwaterze internatowej

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może, pod warunkiem zaspokojenia potrzeb żołnierzy zawodowych i w ramach posiadanych możliwości, wyrazić zgodę na pobyt czasowy w internacie albo w kwaterze internatowej, odwiedzających żołnierza członków rodziny. Pobyt członków rodziny żołnierza i najbliższych członków rodziny weterana uprawnionego nie może przekroczyć łącznie 7 dni w miesiącu. Członkowie rodziny i najbliżsi członkowie rodziny, są obowiązani uiszczać opłaty za korzystanie z internatu albo kwatery internatowej w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową. W przypadku gdy członek rodziny odwiedzający żołnierza lub najbliższy członek rodziny odwiedzający weterana uprawnionego korzysta z powierzchni przydzielonej żołnierzowi lub weteranowi uprawnionemu na podstawie skierowania, ponosi opłatę w wysokości połowy kosztów.

Wyposażenie pokoi i pomieszczeń wspólnych

Pokój w internacie i kwaterze internatowej wyposaża się co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, regał lub komodę, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro, pościel i bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje albo rolety.

Pomieszczenia wspólnego użytkowania wyposaża się co najmniej:

Przyjęcie albo zdanie miejsca w internacie albo kwaterze

Przyjęcie albo zdanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej następuje na podstawie protokołu przyjęcia albo zdania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, którego wzór znajduje się w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie, sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego Agencji i podpisanego przez osobę przyjmującą albo zdającą miejsce. Osobą przyjmującą albo zdającą miejsce przydzielone dziecku żołnierza jest żołnierz zawodowy a pracownika jest pracownik.

W protokole określa się przedmioty wyposażenia pokoju w internacie albo kwaterze internatowej, a także stan techniczny wyposażenia pokoju w internacie albo kwatery internatowej oraz znajdujących się w nich urządzeń. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. O zamiarze zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej osoba, która zajmuje to miejsce, inna niż weteran uprawniony, zawiadamia na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia, a weteran uprawniony - co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem zwolnienia. W dniu sporządzenia protokołu zwalniane miejsce w internacie albo kwaterze internatowej oraz pomieszczenia przynależne opróżnia się ze wszystkich rzeczy niestanowiących ich wyposażenia. Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu w internacie albo kwaterze internatowej stwierdzono pozostawienie rzeczy, uszkodzenie elementów i wyposażenia lub urządzeń technicznych, przedstawiciel Agencji, który sporządza protokół, informuje osobę, która zwalnia miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, o obowiązku usunięcia rzeczy lub pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń. W dniu sporządzenia protokołu przedstawiciel Agencji przyjmuje od osoby, która zwalnia miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, klucze do tego miejsca. Za datę zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu.


Stan prawny na 8.09.2022

 

 

 

Porady prawne


Kancelaria Adwokacka w Warszawie

tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300


Copyright © Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne